Hankkeen tavoite

Siuntio, Tapioheikkilä / YHA Kuvapankki 1993

Siuntio, Tapio Heikkilä / YHA Kuvapankki 1993

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Maisema-alueilla turvataan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa olevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät, että arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon alueiden käytössä. Ne tulee muun muassa sisällyttää maakuntakaavoihin.

Ympäristöministeriössä on nyt meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena on tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, eurooppalainen maisemayleissopimus, luonnonsuojelulaki sekä maatalouden ympäristötuki.

Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Myös maisemanähtävyyksiä selvitetään.

Päivitys- ja täydennysinventoinnit toteutetaan vuosina 2010–2014. maakunnittain. Työ tehdään ELY-keskusten ja maakuntien liittojen yhteishankkeina. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointien yhteydessä inventoidaan myös maakunnallisesti arvokkaat alueet, joista päättäminen kuitenkin kuuluu maakuntien liitoille.

Maisema-aluetyöryhmän mietinnöt vuodelta 1992 sähköisessä arkistossa

Mietintö I – Maisemanhoito

Mietintö II – Arvokkaat maisema-alueet

Maisemansuojelusta ympäristöhallinnon verkkosivuilla:

Maisemat

Arvokkaat maisema-alueet