Kuuleminen ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva / YHA Kuvapankki

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on päättynyt. Inventoinnista järjestettiin hallintolain mukainen kuuleminen 18.1.–19.2.2016. Aineistot olivat esillä ympäristöministeriön verkkosivuilla ja ne olivat nähtävillä myös ympäristöministeriössä, ELY-keskuksissa sekä asianosaisissa kunnissa.

Inventointityötä ohjannut ympäristöministeriön asettama MAPIO-työryhmä on koonnut pääosin ELY-keskusten tekemien maakunnittaisten inventointien pohjalta ehdotuksen koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. MAPIO-työryhmä on tarkistanut inventointien yhdenvertaisuuden ja alueiden maantieteellisen jakautumisen. Tarkastelun tuloksena MAPIO on tehnyt joitakin muutoksia maakunnittaisten inventointien aluerajauksiin ja alueiden arvoluokkiin.

Kuulemisen tulosten pohjalta tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset ehdotukseen, ja valmistellaan ehdotus valtioneuvoston päätöksentekoa varten.

Inventoinnista saaduista lausunnoista ja kannanotoista on koottu yhteenvetoraportti, joka julkaistiin 15.5.2018.

Lausunnoista ja kannanotoista johtuvia muutostarpeita käsitellään parhaillaan ja tarvittavat lisäinventoinnit tehdään kesällä 2018.

Palautteiden pohjalta on myös koottu opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun.

Kuulemisen aineistot: ym.fi/maisemakuuleminen

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnista annetut lausunnot ja kannanotot

Maisema – opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun